<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Agritek Oy:n Agritek Shop -asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä

 
Agritek Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötieto-jen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita ke-räämme Agritek Shop -asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselostees-sa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä an-taa yhteyshenkilömme Susanne Merivirta (susanne.merivirta@sgn.fi).

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksis-ta hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 29.5.2019.

2 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi:        Agritek Oy
Osoite:     Juurakkokuja 4
                  01510 Vantaa
Puhelin:  030 6505 555
Y-tunnus: 0613548-3
Agritek Oy:n tietosuojavastaava:
Henna Kivioja (henna.kivioja@sgn.fi)

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä Agritek Shop -verkkokaupan asiakkaiden ja Agritekin uutiskirjeen tilaajien (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.
 

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

 
Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:
- nimi
- yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- IP-osoite tai muu sähköinen tunniste
- evästeiden kautta kerättävät tiedot
- oikeudellisen muodon tieto (esim. verotusyhtymä tai Oy)
- oikeudellisen muodon Y-tunnus ja sen nimi
- yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työosoite, työsähköpostiosoite
- puhelinnumero ja titteli
- tiedot henkilön markkinoinnin luvista ja/tai kielloista
- henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (kuten esimerkiksi tilakoko tai tilan suuntaus (metsänhoito / karjanhoito / ym.))
- kiinnostuksen kohteet Agritek:in valikoimissa
- henkilön/yrityksen ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset/kiellot
- ostohistoria
 

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

 
- henkilöltä itseltään
- henkilön organisaatiolta (prospekti)
- Agritek:n jälleenmyyjiltä
- Agritek:n omista verkkopalveluista koskien markkinointia

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on tapauksesta riippuen alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme (uutiskirjeen tilaajat) tai sopimussuhde Yhtiöömme ja sen täytäntöönpano (Agritek Shopin asiakkaat).

Henkilötietoja käytetään seuraavissa tarkoituksissa:

  • Agritek:in tai SGN Groupin muiden yritysten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sekä markkinointi suoraan Agritek:in tai SGN Groupin muiden yritysten tai epäsuoraan eli Agritek:in jälleenmyyjien kautta henkilöille tai heidän edustamilleen oikeushenkilöille (prospekti). Näistä syistä Agritek voi myös luovuttaa Henkilötietoja jälleenmyyjilleen käytettäväksi ja ylläpidettäväksi jälleenmyyjien omassa liiketoiminnassa, jossa ne markkinoivat ja myyvät Agritek:in tuotteita ja palveluja.
  • Tilastojen luominen Agritek:n tuotteiden ja palveluiden käytöstä ja Agritek:n tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen.
  • Tietoturvan ja tietosuojan varmistaminen. Agritek:in lakisääteisen velvoitteen noudattaminen on oikeusperusta Henkilötietojen käsittelylle tähän tarkoitukseen.
  • Petosten torjunta. Agritek:in oikeutettujen etujen toteuttaminen on oikeusperusta Henkilötietojen käsittelylle tähän tarkoitukseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat seuraavat:

  • Peruste käsittelylle on henkilön antama suostumus Henkilötietojen käsittelyyn.
  • Peruste käsittelylle on Agritek:in lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, kun on kyse tietoturvan ja tietosuojan asioista.
  • Peruste käsittelylle on Agritek:in oikeutettu etu, kun on kyse petosten torjunnasta.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat:

  • Klarna Bank AB
  • Hubspot
  • Posti Group Oyj (Tilattujen tuotteiden toimitus)

Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös jälleenmyyjille, jotka käsittelevät Henkilötietoja ainoastaan Agritek:in kanssa solmittujen sopimusten nojalla markkinoidessaan ja/tai jälleenmyydessään Agritek:in tuotteita tai palveluja.

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 
Agritek voi siirtää Henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan Unionin (EU) ulkopuolelle. Tämä koskee vain tilanteita, joissa Agritek käyttää ICT-palveluntarjoajaa, jonka palvelua osin tai koko-naan annetaan EU:n ulkopuolelta.
Tietojen siirtämisen oikeudellinen perusta ovat EU-komission hyväksymät tietosuojaa koskevat vakio-lausekkeet Agritek:in ja sen sopimuskumppanien välillä.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

 
Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde tai uutiskirjeen tilaus on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 
Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
-          saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
-          saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
-          vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
-          vaatia henkilötietojesi poistamista;
-          vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
-          saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
-          vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Susanne Merivirralle osoitteeseen susanne.merivirta@sgn.fi otsikolla ”Tietosuojakysely”. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Agritek Oy
Susanne Merivirta
Juurakkokuja 4
01510 Vantaa