<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Agritek Oy:n laiterekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä

 
Agritek Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme laiterekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Susanne Merivirta (susanne.merivirta@sgn.fi).
 
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.5.2018.

2 Rekisterinpitäjä

 
Nimi:       Agritek Oy
Osoite:    Juurakkokuja 4
               01510 Vantaa
Puhelin:  030 6505 555
Y-tunnus: 0613548-3
Agritek Oy:n tietosuojavastaava:
Henna Kivioja (henna.kivioja@sgn.fi)
 

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

 
Käsittelemme Rekisterissä edustamiamme laitteita hankkineiden asiakkaiden (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.
 

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

 
Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:
-          nimi;
-          yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköposti
-          tuotantosuunta / toimiala
-          ostamasi laitteen valmiste- ja rekisterinumero
 

5  Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

 
Keräämme henkilötietoja vain suoraan sinulta.
 

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

 
Henkilötietojesi käsittelyn peruste on Kauppalakiin ja Tuotevastuulakiin perustuvien lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttäminen.
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on viranomaisen edellyttämien korjaus- ja takaisinkutsukampanjoiden toteuttaminen. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.
Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.
 

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

 
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat:
-          Laitevalmistajat (Takuuvelvoitteiden toteuttaminen)
-          Huoltoliikkeet ja jälleenmyyjät
Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.
Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. (esim. Trafi)
 

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 
Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

 
Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä takuuajan + 10v. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
 

10 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 
Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
-          saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
-          saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
-          vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
-          vaatia henkilötietojesi poistamista; ja
-          vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.
 

12 Yhteydenotot

 
Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Susanne Merivirralle osoitteeseen [susanne.merivirta@sgn.fi] otsikolla ”Tietosuojakysely”. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
 
Agritek Oy
Susanne Merivirta
Juurakkokuja 4
01510 Vantaa